Карта на сайта Обратна връзка Начало

Правилник за дейността на Арбитражен Съд София

Глава І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Предмет
(1)Този Правилник урежда правилата за образуване и разглеждане на арбитражни производства и решаване на арбитражни спорове от Арбитражен Съд София, наричан по-нататък за краткост АСС.
(2)АСС е независима, доброволна правораздавателна институция, която решава имуществени граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или постоянният адрес на една от страните се намира на територията на Република България.
(3)Спорове за вещни права или владение върху недвижими имоти, искове за издръжка, както и спорове по трудови правоотношения не могат да бъдат предмет на разглеждане и решаване от АСС.

чл.2. Основания за Компетентност
(1)АСС разглежда и решава спорове, ако те са му възложени с арбитражно споразумение.
(2)Арбитражното споразумение е съгласието на страните да възложат на АСС решаването на граждански или търговски спор.
(3)Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. То може да се съдържа и в разменени между страните писма, оферти или друга кореспонденция в писмен вид или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(4)Арбитражното споразумение може да се съдържа и като арбитражна клауза в договор, като в този случай недействителността на договора не засяга арбитражното споразумение.
(5)Арбитражно споразумение е налице и когато:
 1.ответникът по заведено дело пред АСС, писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или;
 2.ответникът по заведено дело пред АСС не оспори компетентността на АСС.

чл.3. Приложими Процедурни Правила
(1)При арбитражно производство АСС прилага правилата на този Правилник, освен ако страните не са уговорили други правила за разглеждане на спора.
(2)Уговорените от страните други правила за разглеждането на спора се прилагат доколкото не противоречат на повелителни разпоредби на приложимия за арбитража закон или на принципите на този Правилник.
(3)Ако в този Правилник или споразумението между страните са налице неуредени въпроси, арбитражният състав разглежда делото съобразно своята разумна преценка, като се ръководи от естеството на арбитража, предмета на спора и принципа на еднаквата възможност за защита на всяка от страните.

Глава ІІ.
ОБРАЗУВАНЕ НА АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО

чл.4. Предявяване на Иска
(1)Арбитражното производство започва с подаване на искова молба в АСС.
(2)Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в секретариата на АСС, а ако се изпраща по пощата - в деня, отбелязан на печата на пощенската служба от мястото на изпращането.

чл.5. Необходимо Съдържание на Исковата Молба
(1)Исковата молба трябва да съдържа:
 1.пълното наименование на страните;
 2.адрес на страните и телефон за контакти, а по възможност – и телефакс и адрес за електронна поща;
 3.стойност на иска, ако е оценяем;
 4.изложение на обстоятелствата по спора;
 5.искането на ищеца;
 6.посочване на доказателствата в подкрепа на иска;
 7.името на арбитъра и на резервния арбитър или молба арбитърът и резервният арбитър да бъдат определени от Председателя на АСС;
 8.опис на документите, приложени към исковата молба;
 9.подпис на ищеца.
(2)Ищците - чуждестранни лица, посочват в исковата молба и адрес за кореспонденция в Република България.
(3)Към исковата молба се прилагат:
 1.арбитражното споразумение (ако има подписано такова), съответно документите, в които то се съдържа. Ако ищецът не разполага с някой от документите, в които се съдържа арбитражното споразумение, той трябва изрично да заяви това.
 2.удостоверение за актуално състояние или извлечение от Търговския регистър за ищеца и ответника, ако са юридически лица или търговци;
 3.посочените в исковата молба писмени доказателства;
 4.документ за платена арбитражна такса;
 5.преписи от исковата молба и от представените към нея писмени доказателства според броя на ответниците и един комплект за резервно досие.
(4)Когато са съставени на чужд език, исковата молба и приложенията към нея се придружават от превод на български език.

чл.6. Стойност на Иска
(1)Стойността на иска се определя:
1.при иск за парична сума – от размера на претендираната сума;
2.при иск за предаване на движими вещи – от тяхната равностойност;
3.при иск за определено действие или бездействие – от стойността на имуществения интерес на ищеца;
4.при иск за установяване съществуването, действителността или недействителността на договор или друга сделка, както и прекратяване или изменение на договора, съответно сделката – от стойността на договора, съответно сделката към момента на предявяването на иска;
5.при иск за установяване съществуването или несъществуването на едно правоотношение от стойността на правоотношението към момента на предявяването на иска.
                               (2)Когато с исковата молба са предявени няколко иска, стойността на всеки иск трябва да се посочи отделно.
(3)Ищецът внася арбитражната такса, определена въз основа на стойността на всички предявени искове, а ответникът въз основа на стойността на предявените насрещни искове.

чл.7. Отстраняване Недостатъци на Исковата Молба
(1)Когато Председателят на АСС установи, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.5 той уведомява ищеца да отстрани недостатъците в седем дневен срок от уведомлението. До отстраняване на недостатъците на исковата молба делото се оставя без движение.
(2)Ако недостатъците не бъдат отстранени в определения по ал.1 срок, исковата молба се връща с разпореждане на Председателя на АСС.

чл.8. Образуване на Арбитражно Производство
Арбитражно производство се образува незабавно след като исковата молба постъпи в АСС, съответно след отстраняване на недостатъците в нея по реда на чл.7, ал.1. И в двата случая делото се смята за висящо от предявяването на иска по смисъла на чл.4.

чл.9. Отговор на Искова Молба
(1)В тридневен срок от постъпване на исковата молба или от отстраняване на недостатъците й, Секретариатът на АСС изпраща на посочените ответници постъпилите искови молби с приложенията към тях.
(2)При изпращане на документите по ал.1 Секретариатът уведомява посочения в исковата молба ответник, че има право  в 14-дневен срок от получаването им да подаде отговор на исковата молба.
(3)В отговора на исковата молба ответникът трябва да посочи името на избрания от него арбитър и на резервния арбитър или молба арбитърът и резервният арбитър да бъдат определени от Председателя на АСС. В отговора на исковата молба ответникът може да направи оспорвания на твърдените от ищеца факти, възражения срещу иска, да посочи доказателства в тяхна подкрепа и да представи писмени доказателства.
(4)Неподаването на отговор от страна на ответника не означава признание на иска.
(5)В срока за подаване на отговор на исковата молба, ответникът може да предяви насрещен иск, ако спорът има връзка с предмета на делото и е от компетентност на АСС.
(6)Възражение за прихващане може да се предяви и до приключване на арбитражното дирене. 

Глава ІІІ.
ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА, ПРИЗОВАВАНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

чл.10. Връчване на Книжа
(1)Исковата молба, отговорът на исковата молба, арбитражните решения и определенията се изпращат препоръчано с обратна разписка.
(2)Призовките и другите съобщения могат да бъдат изпратени и чрез електронна поща, по телефакс или чрез друго обичайно средство, годно да удостовери изпращането им.
(3)Книжата по ал.1 и 2 могат да бъдат връчени лично на страната или на неин представител срещу разписка.
(4)Секретариатът на АСС изпраща на страните всички, отнасящи се до тях книжа, на посочените в исковата молба съответно отговора адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители.
(5)Ако юридическите лица и търговците не могат да бъдат намерени на посочения в исковата молба адрес, те се призовават на вписания в търговския регистър адрес на управление, ако той не съвпада с посочения в исковата молба. Ако те са го напуснали, книжата се прилагат към делото и се считат за редовно връчени.
(6)Ако книжата са изпратени по пощата, те се смятат за получени и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската служба да го получи, ако службата удостовери това.
(7)При изпращане по пощата за дата на получаване се счита датата, на която получателят е получил писмото, съответно е бил поканен да получи документа и е отказал или не се е явил да го получи.
(8)При изпращане по електронна поща или по телефакс за дата на получаване се счита датата на успешното изпращане на документа. Изпращането се удостоверява писмено от Секретариата на АСС, като към делото се прилага и разпечатка от електронната поща на АСС, съответно от потвърждението за получаване на факса.
(9)Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от датата, на която адресатът е получил или се счита, че е получил съобщението съгласно този член. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, приема се, че срокът изтича в първия работен ден.
(10)По усмотрение на Председателя на АСС или на арбитражния състав по конкретно производство връчването на книжата по този член може да се извърши и от Секретариата на АСС.
(11)По искане на страната Председателят на АСС може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител по правилата на Гражданския процесуален кодекс. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната.

Глава ІV.
РЕШАВАЩ СЪСТАВ

чл.11. Арбитражен Състав
(1)АСС разглежда и решава възложените му спорове чрез решаващ състав, който може да се състои от един арбитър или от трима арбитри.
(2)Страните могат да посочат/изберат за арбитър лице, което е включено в Регистъра на Арбитрите.
(3)Посочените арбитри подписват и представят декларация пред Председателя на АСС съобразно чл.15.6, ал.1 от Устава и декларация за съгласие с избора.
(4)Арбитражният състав може да бъде определен и с арбитражното споразумение, като в този случай може да се състои и само от един арбитър.
(5)Когато в исковата молба, отговорът към нея или в арбитражното споразумение не са посочени арбитри и/или резервни арбитри, те се определят служебно от Председателя на АСС.
(6)Независимо от уговореното между страните в арбитражното споразумение спорът се разглежда в състав от един арбитър, ако и двете страни са изявили своето съгласие за това. Съгласието се предполага и в случаите, когато ответникът не възрази срещу искането на ищеца спорът да се гледа в състав от един арбитър.


чл.12. Председател на Арбитражен Състав
(1)След получаване на декларациите от посочените арбитри на страните, Председателят на АСС ги поканва в седем дневен срок да определят председател на арбитражния състав.
(2)Ако арбитрите на страните не изберат председател на решаващия състав в срока по ал.1, Председателят на АСС го определя в три дневен срок с решение, което е окончателно.
(3)В три дневен срок от конституирането на решаващия състав арбитрите избират докладчик по делото. Ако докладчик не бъде избран в този срок, за докладчик се приема председателят на арбитражния състав.

чл.13.Заместване на Арбитър
(1)Ако посоченият арбитър откаже да приеме избора, не подпише декларация по чл.15.6, ал.1 от Устава, бъде внезапно възпрепятстван да участва в насроченото заседание или изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията си като арбитър за повече от петнадесет дни, той се замества от резервния арбитър, който продължава делото до окончателното му приключване.
(2)При условията и по реда на ал.1 се замества и арбитър, който е посочен за председател на решаващия състав.
(3)Ако и спрямо резервния арбитър настъпят обстоятелствата по ал.1, страната, която го е посочила, се поканва да посочи друг арбитър и резервен арбитър.

чл.14. Отвод на Арбитър
(1)Всеки арбитър трябва да бъде безпристрастен и независим спрямо страните от момента на посочването му до приключване на цялото арбитражно производство.
(2)Ако са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността или независимостта на арбитъра, те следва да бъдат посочени в декларацията по чл.15.6, ал.1 от Устава. Ако обстоятелствата възникнат след подаване на декларацията, арбитърът е длъжен да подаде нова декларация.
(3)Страните по делото могат да правят отвод на арбитъра и на председателя на решаващия състав, ако е налице съмнение относно тяхната безпристрастност и ако съществуват данни, че те пряко или косвено са заинтересувани от изхода на делото.

чл.15. Процедура за Отвода
(1)Искането за отвод се прави писмено до решаващия арбитражен състав в седемдневен срок от момента, в който страната е узнала за формирането на състава или от момента, в който е узнала обстоятелствата, пораждащи съмненията за безпристрастност. В искането се посочват основанията и доказателствата за това.
(2)Отвод не може да бъде направен след изясняване на делото от фактическа и правна страна и решаващият състав е пристъпил към постановяване на решение.
(3)Ако арбитърът не се отведе и насрещната страна не се съгласи с отвода, по отвода се произнася Председателят на АСС.
(4)Ако насрещната страна се съгласи с отвода или той бъде уважен, новият арбитър или председателят на решаващия състав се посочва или избира в съответствие с разпоредбите на този Правилник.

чл.16. Отвод на Вещо Лице или Преводач
Отвод на вещо лице или преводач може да се иска на основанията и по реда на чл.14 и чл.15 от този Правилник. Определението на решаващия състав по отвода е окончателно.

Глава V.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРА

чл.17. Подготвително Заседание
(1)Решаващият състав провежда подготвително заседание, на което се извършва проверка на готовността за разглеждане на спора и се допускат посочените и представените от страните доказателства.
(2)На подготвителното заседание решаващият състав извършва и формална проверка за наличие на арбитражно споразумение. При липса на арбитражно споразумение в иска, на ищеца се указва да представи такова или да заяви писмено, че желае въпреки липсата на арбитражно споразумение, да бъде насрочено заседание по спора. Ако ищецът не изпълни указанията, производството се прекратява.
(3)Страните не се призовават и не присъстват на подготвителното заседание. Те се уведомяват писмено за взетите мерки и сроковете за тяхното изпълнение.
(4)Председателят на решаващия състав дава на Секретариата на АСС разпореждания по подготовката на делото и му възлага призоваването на страните, свидетелите, вещите лица и преводачите.

чл.18.Място за Провеждане на Заседанията
(1)Заседанията на АСС се провеждат на територията на град София, на адрес: улица „Найчо Цанов” № 172.
(2)При необходимост по искане на страните заседанията на арбитражния състав могат да се проведат и в друго населено място. В този случай разноските се поемат предварително от страната, която е поискала заседанието да се състои на друго място.

чл.19. Призоваване на Страните за Заседание
(1)За насрочените заседания страните се уведомяват с призовки, в които се посочват датата, часът и мястото на заседанието. Призовките и съобщенията трябва да бъдат връчени най-малко седем дни преди датата на заседанието.
(2)Със съгласие на страните този срок може да бъде намален.
(3)Страните, които са редовно призовани, при отлагане на делото не се призовават за следващото заседание, когато датата му е обявена в заседанието

чл.20. Език на Разглеждане на Споровете
(1)Делата се разглеждат на български език, освен ако страните не се споразумеят да бъде използван друг език.
(2)Споразумението за използване на друг език трябва да се постигне преди образуване на решаващия състав.
(3)Когато в делото участва страна, която не владее български език, арбитражният състав й назначава преводач. Възнаграждението на преводача е за сметка на тази страна независимо от изхода на делото.

чл.21. Възражение за Некомпетентност
(1)Решаващият състав се произнася относно компетентността на АСС и когато тя се оспорва поради липса или недействителност на арбитражното споразумение.
(2)Възражението за некомпетентност на АСС трябва да е направено най-късно в срока за отговор на исковата молба. По-късно възражение за некомпетентност може да се уважи, ако е налице уважителна причина за закъснението.
(3)По възражението за некомпетентност решаващият състав се произнася с определение, преди да навлезе в разглеждане на делото по същество, освен ако разрешаването на спора относно компетентността е обусловено от разрешаването на спора по съществото на делото.
(4)Ако решаващият състав отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, въпреки че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него.

чл.22. Заседания за Разглеждане на Спора
(1)Спорът се разглежда на заседание, в което страните участват лично или чрез надлежно упълномощени процесуални представители, които могат да бъдат и чужди граждани, когато седалището или местожителството на страната е в чужбина.
(2)Арбитражните заседания се провеждат при закрити врати, освен при изрично съгласие на двете страни, което е дадено в писмена форма или е отразено в протокола от арбитражното заседание.
(3)При съгласие на страните спорът може да бъде разгледан и решен, без да се провежда заседание. В този случай страните представят  писмени доказателства и писмени становища, но решаващият състав може да насрочи открито заседание, ако делото се нуждае от допълнително изясняване.
(4)Делото се разглежда без открито заседание, ако ответникът в отговора на исковата молба заяви, че признава иска.
(5)Арбитрите, секретарят и страните, които участват в арбитражното производство, са длъжни да пазят в тайна данни, които им стават известни в или по повод на делото. Всички протоколи и други документи по делото са поверителни.
(6)При приключването на производството, ако друго не е уговорено, страните имат право да получат обратно документите и другите доказателства, без да е правено копие от тях. В досието по делото се съхраняват само материалите, които не съдържат сведения, които могат да представляват търговска или служебна тайна за участниците по делото.

чл.23. Спогодба
(1)След откриване на заседанието решаващият състав поканва страните да се спогодят.
(2)Ако страните постигнат спогодба, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и председателя на арбитражния състав.
(3)По искане на страните спогодбата може да бъде възпроизведена в арбитражното решение.

чл.24. Отлагане на Заседание
(1)Ако страната, която е надлежно призована, не се яви на заседанието без основателна причина, делото се разглежда без нейно участие.
(2)Решаващият състав отлага заседание само ако страната или нейният пълномощник не могат да се явят поради внезапно препятствие, което не може да бъде отстранено.
(3)Страната може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.

чл.25. Доказателства
(1)Всяка страна трябва да докаже фактите, на които основава своя иск или възражения, като посочва писмени доказателства, заключения на вещи лица, свидетелски показания, обяснения на страните, оглед и други подходящи доказателствени средства. Посочените от страната доказателства се допускат от решаващия състав с определение.
(2)С оглед на обстоятелствата по спора решаващият състав може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати от него доказателства.
(3)Страната може да представи писмените доказателства в оригинал, заверено копие или по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ. Писмените доказателства, съставени на чужд език се придружават с превод на български, освен ако съобразно чл.20 производството се води на същия език.
(4)Писмените доказателства се представят с необходимия брой преписи за противната страна, като арбитражният състав организира своевременното им връчване.
(5)Проверка на доказателствата се извършва по ред, установен от решаващия състав, като тази проверка може да се възложи на член от решаващия състав. За проверката на стоки и вещи, както и за оглед страните по делото се уведомяват своевременно.
(6)Арбитрите преценяват доказателствата по свое свободно убеждение.
(7)Когато страна в производството заяви, че представени от нея доказателства съдържат конфиденциална информация, председателят на решаващия състав разпорежда вземането на подходящи мерки за опазването й.

чл.26. Събиране на Доказателства
(1)Решаващият състав може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите сведения или да им осигурят достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо, за изготвяне на заключението. Приемането на заключението на вещото лице се извършва в негово присъствие, като то може да даде пояснения по него. По искане на страните могат да се назначават и други вещи лица, за да дадат допълнително и повторно заключение по спорния въпрос.
(2)Разноските за събиране на доказателства се внасят предварително от страната, поискала събирането им.
(3)Свидетели могат да бъдат разпитвани при довеждане от поискалата ги страна и по преценка на решаващия състав, ако страната, която ги е посочила, е изяснила какви обстоятелства ще бъдат установявани чрез разпита на свидетелите.

чл.27. Съдействие на Държавен Съд
По искане на страна по спора и съобразно неговата преценка решаващият състав може да поиска от компетентен български или чуждестранен съд събирането на доказателства, необходими за изясняване фактическата обстановка по делото.

чл.28.Изменение на Иска
(1)Ищецът може да измени основанието, размера и петитума на иска до приключване на арбитражното дирене.
(2)Решаващият състав може да не допусне изменението, ако е налице основателна опасност да се затрудни неоправдано защитата на другата страна или да се забави своевременното решаване на делото.
(3)Правилата на ал.1 и 2 се прилагат и за ответника, предявил насрещен иск.

чл.29. Участие на Трети Лица
(1)Встъпване на трето лице по висящо производство пред АСС може да бъде допуснато по негово искане със съгласието на двете страни по спора.
(2)Привличане на трето лице се извършва по искане на двете страни по спора и при наличие на неговото съгласие.
(3)Обратен иск срещу привлеченото лице е допустим само при негово съгласие.

чл.30. Срокове за Разглеждане на Спора
(1)В седем дневен срок след изтичането на срока за отговор на исковата молба решаващият състав провежда подготвително заседание и насрочва редовно заседание за след тридесет дни.
(2)Сроковете по ал.1 се прилагат и при отлагане на заседание.
(3)Решаващият състав може по искане на някоя от страните да удължи срока за насрочване на заседание по ал.1, ако установи фактическа или правна сложност на делото или ако събирането или проверката на доказателствата изискват по-продължително време.
(4)По искане на двете страни срокът за насрочване и решаване на спора може да се съкрати.

чл.31. Отлагане и Спиране на Спора
(1)По молба на страните или по негов почин решаващият състав с определение отлага заседание за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от тридесет дни, или го спира за срок не по-дълъг от шест месеца.
(2)Спреният по съгласие на страните спор се прекратява, ако до изтичането на срока на спирането никоя от страните не е поискала възобновяването му.
(3)Спиране на спора по съгласие на страните се допуска само два пъти в течение на производството.

чл.32. Протокол
(1)За арбитражното заседание се съставя протокол от секретар на АСС. Протоколът се подписва от председателя на решаващия състав както и от секретаря. 
(2)По молба на страната, подадена в три дневен срок от изготвянето на протокола, той може да бъде поправен или допълнен, ако в него е допусната грешка или е налице пропуск.
(3)На страните се изпращат заверени от секретариата на АСС преписи от протокола.

Глава VІ.
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

чл.33. Устни Състезания
Когато намери, че всички обстоятелства по спора са напълно изяснени, решаващият състав с определение постановява приключване на събирането на доказателства и дава ход на устните състезания. Страните могат да представят и писмени защити.

чл.34.Решение
(1)Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, с което се решава спорът по същество.
(2)Решение се постановява и при признание на иска и при постигната спогодба, която се възпроизвежда в решението по искане на страните.

чл.35. Постановяване на Решението
(1)Решението по съществото на спора се взема след тайно съвещание с мнозинство от членовете на решаващия състав, като председателят гласува последен. Ако не може да се образува мнозинство, решението се постановява от председателя.
(2)Решението се мотивира. То се изготвя в писмен вид от докладчика и се подписва от председателя и членовете на решаващия състав. Ако някой от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, председателят на решаващия състав удостоверява това със своя подпис върху решението, като посочва и причините за това.
(3)Арбитърът, който не е съгласен с взетото решение, е длъжен да го подпише със забележка за особено мнение. Особеното мнение се изготвя в писмен вид в седемдневен срок и се прилага към решението. Непредставянето на особеното мнение в писмен вид не засяга валидността на постановеното решение.

чл.36. Съдържание на Решението
(1)Решението трябва да съдържа:
 1.наименование на АСС;
 2.дата и място на постановяване на решението;
 3.имената на арбитрите;
 4.наименование на страните;
 5.предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото;
 6.диспозитив на решението, включително възлагане на разноските по делото;
 7.мотиви на решението;
 8.подписи на арбитрите.

чл.37. Обявяване на Решението
(1)Решението се обявява непосредствено след приключване на разглеждането на спора или в четиринадесет дневен срок след последното заседание.
(2)Решението се вписва в книгата на решенията, която е на разположение на страните и техните представители.

чл.38. Препис от Решението
(1)Препис от решението се връчва на страните.
(2)Преписите и преводите на решението се заверяват от секретар на АСС с неговия подпис и с печата на АСС.
(3)Преписи от решението се връчват на страните след заплащане на арбитражните разноски.

чл.39. Възобновяване на Разглеждането на Спора
(1)Решаващият състав възобновява разглеждането на спора, когато установи, че:
 1.правото на някоя от страните да бъде изслушана е било нарушено;
 2.една от страните по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми АСС за тази невъзможност;
 3.страните са поискали доказателства, които е следвало да бъдат събрани;
 4.има необходимост от допълнителни доказателства или от допълнително изясняване на обстоятелства.

чл.40. Допълнително Решение
(1)Решаващият състав по искане на страните може да постанови допълнително решение по искания, по които не се е произнесъл, ако допълнителното решение може да съществува наред с допълваното решение, без да го засяга.
(2)Молба за допълнително решение може да се подаде в тридесет дневен срок от получаване на решението.
(3)Когато искането е основателно, решаващият състав постановява допълнително решение при спазване съответно на разпоредбата на чл.35.

чл.41. Действие на Решението
(1)Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. То поражда действие от момента на обявяването му.
(2)Арбитражните решения и сключените пред АСС спогодби са задължителни за страните и подлежат на принудително изпълнение.

чл.42. Поправка и Тълкуване на Решението
(1)По искане на всяка от страните или по свой почин решаващият състав може да поправи решението относно допусната явна фактическа грешка. За исканата поправка решаващият състав уведомява другата страна.
(2)По искане на някоя от страните решаващият състав може да тълкува постановеното решение.
(3)По исканата поправка и тълкуване на решението решаващият състав изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища, като се произнася в седем дневен срок от искането.
(4)Молба за поправка или тълкуване на решението може да се подаде в тридесетдневен срок от получаване на решението.
(5)Поправката и тълкуването стават неразделна част от решението.

чл.43. Прекратяване на Производство
(1)Ако по спора не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение.
(2)Определение за прекратяване на производството се постановява:
 1.при отказ или оттегляне на иска от ищеца;
 2.при липса на други предпоставки, необходими за разглеждане и решаване на делото по същество.
(3)Ако решаващият състав още не е образуван по установения ред, прекратяване на арбитражното производство се постановява с разпореждане на Председателя на АСС.

чл.44. Арбитражни Такси и Разноски
(1)Арбитражните такси се определят в съответствие с Тарифата за арбитражните такси.
(2)След конституирането си решаващият състав извършва повторна проверка дали арбитражните такси по спора са правилно изчислени и внесени.
(3)Ако са внесени в по-малък размер, решаващият състав задължава ищеца да внесе дължимия остатък, като му дава седемдневен срок.
(4)При невнасяне на таксите в срок, производството по иска на ищеца, неплатил дължимата от него арбитражна такса, се прекратява. Ако арбитражните такси са внесени в по-голям размер от дължимия, надвнесеното се връща на ищеца.
(5)Ако страните не са уговорили друго, арбитражната такса и разноските на АСС се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението.
(6)Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени разходите, които тя е направила за своята защита. Присъждат се само реално направените и доказани разходи.
(7)Решаващият състав може да задължи страната, която иска да бъдат събрани доказателства, да внесе депозит за разноски за събиране на исканите доказателства. Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват.
(8)Решаващият състав определя възнагражденията на преводачите, секретаря и вещите лица, както и техните дневни и пътни разноски.
(9)Възнагражденията на арбитрите се определят съобразно Тарифата за Арбитражните Такси.

чл.45. Практиката на АСС
(1)Секретариатът на АСС води картотека на решенията, в която се вписват извадки от мотивите на решенията, които имат принципно значение.
(2)Председателят на АСС може да разреши да се публикуват в периодичния печат и в отделни сборници решенията и определенията на АСС. Председателят на АСС може по своя преценка да изключи от публикуване определени данни от решенията.