Карта на сайта Обратна връзка Начало

Тарифа за арбитражните такси по дела, които се разглеждат от Арбитражния съд София

Параграф 1. Арбитражна такса и депозит

(1)По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.
(2)"Арбитражна такса" е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.
(3)"Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

Параграф 2. Размер на арбитражната такса

(1)Арбитражен съд София събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

стойност на иска (в лева) арбитражна такса (в лева)
- до 10 000 1 000
от 10 001 до 100 000 1 000 + 2,50% за сумата над 10 000
от 100 001 до 250 000 3 250 + 2,25% за сумата над 100 000
от 250 001 до 500 000 6 625 + 2,00% за сумата над 250 000
от 500 001 до 1 000 000 11 625 + 1,50% за сумата над 500 000
над 1 000 001 до 5 000 000 19 125 + 1,00% за сумата над 1 000 000
над 5 000 001 - 49 125 + 0,75% за сумата над 5 000 000

(2)При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Арбитражен съд София.
(3)При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението. (4)В случай че производството протича съгласно Правилника на Арбитражен съд София за ускорени производства по арбитражни дела, дължимата арбитражна такса се определя от председателя на Арбитражен съд София съобразно фактическата и правна сложност на спора, предмет на арбитражното производство и капацитета на арбитражния съд. В този случай така определената арбитражна такса може значително да надвишава тарифата по ал.1.

Параграф 3. Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса

(1)При прекратяване на делото на ищеца се връщат 75 % от внесените арбитражна такса и депозит, ако прекратяването е станало, преди Решаващият състав да е извършил процесуални действия по подготовка на делото за разглеждане.

(2)Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска или бездейства, след като Решаващият състав е постановил предварително решение, обуславящо изцяло изхода на делото.
(3)Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия състав, а когато той не е образуван - от Председателя на Арбитражен съд София.

Параграф 4. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

За насрещния иск и възражението за прихващане се събира арбитражна такса съобразно правилата за първоначалния иск.

Параграф 5. Депозит за арбитражни разноски

(1)Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражен съд София и се предплаща от ищеца.
(2)При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия състав. Той задължава Арбитражен съд София да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият състав не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражен съд София.

Параграф 6. Разноски за събиране на доказателства по делото

(1)Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващият състав.
(2)Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

Параграф 7. Допълнителни разноски

(1)Когато по искане на страните заседанията на Решаващия състав се провеждат извън седалището на Арбитражен съд София, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия състав, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респективно за довнасяне на разликата.
(2)Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия състав е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражен съд София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

Параграф 8. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1)Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.
(2)Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.
(3)Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото.