Карта на сайта Обратна връзка Начало

Компетентност

Арбитражен Съд СофияАрбитражен Съд София разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.

Не могат да бъдат предмет на арбитраж:

  • неимуществени спорове (за прекратяване на брак, за установяване на произход и др.);
  • спорове, които имат за предмет вещни права или владение върху недвижими имоти;
  • искове, с които се търси издръжка;
  • спорове, които имат за предмет права по трудови правоотношения;
  • искове за отмяна на решенията на органи на юридическите лица;
  • публичноправни спорове.

Арбитражен Съд София се произнася за своята компетентност, включително и когато тя се оспорва поради несъществуване или недействителност на арбитражното споразумение. Арбитражното споразумение, включено в договор, е независимо от другите негови уговорки. Нищожността на договора не означава сама по себе си недействителност и на съдържащото се в него арбитражно споразумение.

Възражението, че арбитражният съд не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба. Арбитражният съд може да уважи и направено по-късно възражение за некомпетентност, ако има уважителна причина за закъснението.