Карта на сайта Обратна връзка Начало

Арбитражна клауза

Арбитражен съд Страните могат да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение, като съгласието им следва да бъде материализирано в арбитражно споразумение. Арбитражното споразумение може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение. Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено.

Смята се, че има арбитражно споразумение и когато ответникът писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или когато участва в арбитражното производство, без да оспорва компетентността на арбитража.

Арбитражен Съд София препоръчва на юридическите и физическите лица при сключване на техните търговски и граждански договори да използват една от следните арбитражни клаузи:

Обща Арбитражна Клауза

Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен Съд София с БУЛСТАТ 175827972, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Арбитражна Клауза за Един Арбитър

(1) Всички спорове, по които страните на могат да постигнат споразумение, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен Съд София с БУЛСТАТ 175827972, съобразно неговия правилни за дела, основани на арбитражни споразумения.

(2) Споровете по предходната алинея ще бъдат решавани от арбитражен състав, състоящ се само от един арбитър, определен от Председателя на Арбитражен Съд София.