Карта на сайта Обратна връзка Начало

Форма за контакти

Вашето име
Вашият email
Тема
Вашето съобщение / запитване
Въведете следният код: 611

Арбитражен Съд София

арбитражен съдАрбитражен Съд София предлага бърза и ефективна процедура за разглеждане и решаване на граждански и търговски спорове.

Арбитражът е доброволен способ за разрешаване на имуществени спорове, които страните не могат да уредят доброволно помежду си, и е алтернатива на държавното съдебно производство. Арбитражните решения са задължителни за страните по арбитражното производство и подлежат на принудително изпълнение.

Предмет на арбитражни дела могат да бъдат всички граждански и търговски спорове освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.

За разлика от държавното съдебно производство арбитражното се отличава с бързина – спорът се решава на една инстанция, а постановеното арбитражно решение е окончателно и подлежи на принудително изпълнение. По този начин страните по арбитражното производство получават бърза и ефектна защита на правата си.

Друго основно предимство на арбитража е, че спорещите страни сами избират членовете на арбитражния състав, което увеличава доверието към арбитражния състав, който не е служебно назначен, а определен от свободната воля на страните. Освен това, арбитражното производство не е публично, което гарантира конфиденциалността на спора.

И не на последно място, таксите за разглеждане и решаване на арбитражни дела са значително по-ниски от тези на държавните съдилища.